به گزارش دورتموند ایران ، امره جان مصاحبه ای با نشریه روهر ناخریشتن داشت ، بخشی از صحبتهای وی به شرح زیر است: من به اینکه مربی ام اسم بزرگی داشته باشد توجهی نمیکنم ؛ برای من باشخصیت بودن مربی تیم از همه چیز مهمتر است. فاوره نیز شخصیت 100 درصد خوبی است و من 

ادامه مطلب